Credit imobiliar pentru achizitionare, apartament, casa sau teren


 • Valoarea minima a contractului de economiisre-creditare este de 15.000 lei
 • Suma minima economisita de tine reprezinta 10% din suma contractata
 • Ai vârsta cuprins? între 18 ?i 65 de ani la data solicit?rii creditului ?i îndepline?ti condi?iile de eligibilitate solicitate de banc?

Avantaje

 • Suma economisit? redus? la data acord?rii creditului
 • Finan?are rapid?
 • Acordarea în continuare a primei de la stat pentru sumele economisite
 • Reduceri substantiale la comisioanele de adminstrare credit si analiza dosar credit
 • Finan?are avantajoas? în lei, f?r? risc valutar
 • Dobanda redusa si fixa pe perioada creditului 4,44%

Caracteristici

 • Credit în lei cu garan?ii imobiliare: ipotec? imobiliar? ?i ipotec? mobiliar? asupra sumelor de bani
 • Comision de analiz? dosar credit – 0 lei
 • Comision lunar de administrare (la soldul creditului) 0,05%
 • Asigurare de via?? gratuit?
 • Raport de evaluare gratuit
 • Ramburs?ri anticipate integrale sau par?iale, f?r? plata unor comisioane suplimentare
 • Creditul poate fi utilizat numai pentru activit??i în domeniul locativ (Se vor prezenta documente justificative conform destinatiei creditului si a clauzelor contractuale)
 • Concomitent cu plata ratei lunare aferent? creditului anticipat (care cuprinde numai dobânda ?i comisionul lunar de administrare credit), se continu? economisirea ?i se achit? rata de economisire standard pân? la atingerea soldului minim de economisit

Garantii

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii asupra imobilului finantat
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie/sot/partener/co-debitor
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului

 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
  Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
  Format standard banca trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre codebitor si sotul/sotia acestuia.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
  Format standard banca. Solicitantul, sotul/sotia/partenerul si co-debitorul vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

 • Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului / soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii / rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului finantat (copie)
 • Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor imobilului ce va fi achizitionat prin credit
 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca si va fi transmis direct Bancii. Pentru aceasta evaluatorul trebuie sa primeasca copii dupa urmatoarele documente: actele de proprietate, schita proprietatii cu suprafetele sau dosar cadastral (daca exista la momentul evaluarii), orice alte documente relevante
 • Dovada detinerii/ achitarii avansului necesar
  Se poate face cu chitanta notariala/precontract de vanzarecumparare/ extras de cont sau banii pot fi virati catre vanzator o data cu suma obtinuta din credit.
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Contract de cont escrow (daca este cazul)
  Se semneaza de catre vanzator(i), cumparator(i) si Banca.
 • Contract de vanzare – cumparare cu garantie ipotecara
  Se semneaza de catre vanzator(i), cumparator(i) si Banca in fata notarului public.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii

  Polita se poate incheia la sediul bancii si va
  fi cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – sa fie o polita tip “toate riscurile”
  – sa fie mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu pretul de achizitie (mai putin valoarea terenului in cazul achizitiei unei case impreuna cu terenul aferent)
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului (care sa acopere decesul din orice cauza si invaliditate permanenta – totala si partiala din accident).
  Banca ofera aceasta asigurare, o data cu acordarea creditului, fara costuri suplimentare.
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul)
 • Documente necesare pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare cu garantie imobiliara

 • Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala / partiala a constructiei, certificat de mostenitor etc.)
  Se va prezenta in original + o copie
 • Actele de identitate ale partilor semnatare (Cumparatori si Vanzatori); in cazul in care vanzatorul este o persoana juridica, este necesar sa se prezinte Certificatul constatator de la Registrul Comertului si Actele Constitutive.
  Se vor prezenta in original + o copie. Certificatul constatator nu trebuie sa fie mai vechi de 2 saptamani
 • Dovada intabularii titlului de proprietate al vanzatorului in Cartea Funciara a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul finantat ce va fi ipotecat (Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul)
  Se va prezenta in original + o copie.
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul achizitiei unei case “la rosu”)
 • Extrasul de Carte Funciara (valabil)
  Acest document dovedeste ca bunul nu este ipotecat sau grevat de alte sarcini sau interdictii. Trebuie prezentat in original.
 • Certificat Fiscal (valabil)
  Este eliberat de catre Directa Taxe si Impozite de la Primaria localitatii/de sector sau Administratia Financiara locala/de sector si dovedeste ca nu exista taxe si impozite neplatite aferente imobilului ce va fi ipotecat. Acest document trebuie prezentat in original.
 • Certificat de Urbanism
  Acest document este necesar in cazul in care imobilul finantat este un teren. Trebuie prezentat in original.
 • Adeverinta din partea asociatiei de proprietari/locatari (daca este constituita) cu privire la achitarea la zi a obligatiilor de plata a intretinerii, vizata de Primarie
  Acest document trebuie prezentat numai in cazul apartamentelor la bloc.

 • Documente necesare pentru deblocarea Contului escrow (daca tranzactia se desfasoara prin cont escrow)

 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
 • Extras de Carte Funciara (valabil)
  Din inscriere trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza Imobilul este ipoteca de prim rang in favoarea bancii.