Credit imobiliar pentru constructie, finalizare, extindere apartament sau casa


 • Venituri minime nete pe familie 850 RON/luna, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 6 luni la actualul loc de munca
 • Creditul acopera maximum 100% din valoarea evaluata a imobilului, suma minima imprumutata fiind de 25.000 EUR pentru constructie si 10.000 EUR pentru extindere
 • Perioada de creditare intre 3 si 35 de ani cu o perioada de gratie de pana la 12 luni
  Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului
 • Comision de administrare lunar 0%

Garantii

 • Ipoteca de rangul 1 in favoarea bancii asupra terenului
 • Ipoteca suplimentara asupra unui apartament / unei case cu valoare minima de 10 000 EUR ce va fi eliberata in momentul in care este constituita ipoteca de rang I asupra constructiei finantate
 • Asigurare tip “toate riscurile” pentru imobilul ipotecat cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare pe faze de constructie/ executie lucrari cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie/sot/partener/co-debitor
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Dupa finalizarea constructiei, ipoteca de rang 1 in favoarea bancii si asigurare tip “toate riscurile” cesionata in favoarea bancii pentru constructia finantata
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare.

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului

 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
  Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
  Format standard banca trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre codebitor si sotul/sotia acestuia.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
  Format standard banca. Solicitantul, sotul/sotia/partenerul si co-debitorul vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

 • Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului / soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii / rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Actul de proprietate asupra terenului pe care va fi ridicata constructia.
 • Titlul de proprietate asupra imobilului ce va ipotecat (ca si garantie suplimentara).
  Aceste documente trebuie prezentate in copie.
 • Contract / Pre-contract incheiat cu o firma de constructii si proiect (copie) Autorizatia de construire, Certificat de Urbanism (copie), Deviz estimativ al lucrarilor Trebuie sa fie semnat de catre o companie autorizata.
 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Rapoarte de evaluare pentru teren, proiectul de constructie si devizul estimativ si pentru imobilului ce va fi ipotecat. Sunt intocmite de catre o firma de evaluare agreata de Banca si transmise direct Bancii.
 • Dovada aportului propriu
  Numerar – dovada se face cu extrasul de cont
  Investitii – dovedite prin Raportul de evaluare
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Contract de ipoteca pe teren
  Se semneaza de catre proprietarii imobilului si Banca in fata notarului public.
 • Contract de ipoteca pe imobilul adus in garantie.
 • Polita de asigurare pe faze de constructie/ executie de lucrari cesionata in favoarea bancii.

  Polita va fi emisa de catre o sociateta de asigurare agreata de Banca si cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – acopera perioada constructiei
  – suma asigurata este cel putin egala cu sumele utilizate din credit si investitia proprie
 • Polita de asigurare a imobilului adus in garantie cesionata in favoarea bancii. Polita se poate emite la sediul bancii si este cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – sa fie o polita tip “toate riscurile”
  – sa fie mentinuta pe intreaga perioada a creditului – suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea evaluata confirmata de un evaluator agreat de Banca (terenul nu se asigura)
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul.
  Din acest document trebuie sa rezulte inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de ipoteca de prim rang in favoarea bancii si de notare a interdictiei de instrainare, grevare, inchiriere si demolare a Imobilului.
 • Extras de Carte Funciara (valabil)
  Din extras trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza terenul si constructia viitoare este ipoteca de prim rang in favoarea bancii.
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul)
 • Documente justificative privind utilizarea creditului
  Facturi, chitante (90% din credit), declaratie “bona fide” (10% din credit).

 • Documente necesare pentru incheierea contractului de ipoteca asupra terenului

 • Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala / partiala a constructiei, certificat
  de mostenitor)
 • Actele de identitate ale partilor semnatare
 • Dovada intabularii titlului de proprietate in Cartea Funciara (incheierea Judecatorului Delegat la Biroul de Carte Funciara de pe langa Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara)
 • Extrasul de Carte Funciara (valabil)
 • Certificat Fiscal (valabil)
 • Proces verbal de receptie partiala (in cazul finantarii unei case “la rosu”)
 • Documente necesare la finalizarea constructiei

 • Procesul verbal de receptie finala a constructiei
 • Extrasul de Carte Funciara (valabil)
 • Certificat Fiscal (valabil)
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate emite la sediul bancii si va fi cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – se fie o polita tip “toate riscurile”
  – sa fie mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de inlocuire confirmata de un evaluator agreat de Banca (terenul nu se asigura)
  Pentru extinderea ipotecii asupra constructiei finantate, se va incheia un Act aditional la Contractul de ipoteca asupra terenului.