Conditii contractuale – Conditii generale, Obligatiile lesorului, Obligatiile utilizatorului


Privind bunul leasingului, LESORUL va incheia in calitate de cumparator un acord tripartit (care tine loc de contract de vanzare-cumparare cu FURNIZORUL indicat de BENEFICIAR), care va fi semnat de BENEFICIAR si FURNIZOR, conform datelor precizate de BENEFICIAR in nota de comanda adresata FURNIZORULUI. BENEFICIARUL este obligat sa-l informeze in scris pe LESOR asupra tuturor conditiilor negociate de acesta cu FURNIZORUL.

Asupra bunului ce formeaza obiectul contractului de leasing, LESORUL are un drept exclusiv de proprietate, conferind BENEFICIARULUI dreptul de posesie si folosinta pe perioada leasingului, LESORUL pastrandu-si pe aceeasi perioada numai nuda proprietate asupra bunului leasingului. LESORUL isi va reintregi dreptul de proprietate cu toate elementele sale constitutive la data expirarii contractului, in cazul in care BENEFICIARUL nu-si manifesta optiunea de cumparare sau daca BENEFICIARUL nu prelungeste contractul de leasing, in ambele cazuri bunul restituindu-se LESORULUI, precum si in toate cazurile cand BENEFICIARUL incalca dispozitiile contractuale, iar LESORUL este indreptatit a notifica BENEFICIARULUI rezilierea contractului de leasing.

Neplata redeventei la termen autorizeaza pe LESOR sa perceapa BENEFICIARULUI penalitati de intarziere calculate la valoarea redeventelor restante.

Toate costurile privind preluarea bunului de la FURNIZOR, punerea in functiune/utilizarea acestuia, cartea verde si transportul, vor fi achitate in exclusivitate de BENEFICIAR.

Partile contractante pot conveni prelungirea, scurtarea si/sau modificarea duratei contractului in conditiile legii, cu conditia incheierii unui act aditional scris si semnat de parti.

Conform conventiei partilor, bunul va fi predat de FURNIZOR direct BENEFICIARULUI la termenul si la adresa specificate in contractul de leasing.

LESORUL cesioneaza BENEFICIARULUI dreptul irevocabil la actiune directa asupra FURNIZORULUI pentru solutionarea oricaror reclamatii/litigii cum ar fi cele privind calitatea, cantitatea, dotarea, design-ul, asistenta tehnica, service-ul in perioada de garantie si post garantie privind bunul, etc. BENEFICIARUL va actiona in aceste situatii ca un mandatar de plin drept al Locatorului, avand calitatea de a formula cereri si actiuni in fata tuturor organelor abilitate a le solutiona,cu respectarea obligatiei exprese de a-l instiinta in scris pe LESOR.

Obligatiile Lesorului sunt:

  1. Sa respecte la expirarea contractului dreptul de optiune al Utilizatorului, in conditiile clauzelor contractuale;
  2. Sa incheie contractul de vanzare-cumparare cu furnizorul bunului leasingului in conditiile acceptate de Utilizator;
  3. Sa-l garanteze pe Utilizator de evictiune;
  4. Sa respecte intocmai si cu buna credinta toate dispozitiile contractuale;

Obligatiile Utilizatorului sunt:

  1. sa ridice bunul stipulat in contractul de vanzare-cumparare si in contractul de leasing conform dispozitiilor contractuale;
  2. sa achite in totalitate la termenele scadente redeventele si/sau toate sumele datorate in baza contractului;
  3. sa nu incheie nici un fel de act juridic cu terte persoane privind bunul ce i-a fost incredintat in regim de leasing prin contract, fara acordul scris al Locatorului;
  4. sa apere in raportul cu terte persoane dreptul de proprietate al Locatorului asupra bunului;

Utilizatorul este obligat sa asigure paza bunului precum si sa foloseasca bunul conform instructiunilor de folosire emise de furnizor, cu respectarea stricta a timpului normat de lucru si a particularitatilor bunului privind alimentarea acestuia, spre exemplu cu energie termica / electrica, combustibil, lubrefianti, apa, etc, dupa caz, si cu respectarea parametrilor tehnici privind conditiile de mediu si de spatiu necesare instalarii si functionarii corecte a bunului ce face obiectul contractului. Utilizatorul este obligat sa foloseasca la utilizarea bunului ce face obiectul contractului numai personal calificat.

Daca este cazul, Utilizatorul se obliga sa obtina pe propria sa cheltuiala autorizatiile necesare pentru utilizarea bunului aflat in regim de leasing si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile incheierii si derularii contractului, detinerii, utilizarii, ingrijirii si intretinerii bunului aflat in regim de leasing.

Partile pot negocia prelungirea termenului leasingului precum si cuantumul si conditiile noi de plata, cu minimum 30 de zile inaintea expirarii duratei contractuale.

Partile convin ca pot fi exonerate de obligatiile contractuale in caz de forta majora.

Cu speranta ca aceste detalii va sunt utile, va multumim pentru amabilitate si asteptam cu interes comentariile Dumneavoastra.